Op de kaart in Den Haag

Resultaat = versterkt profiel van het bedrijf in de politieke arena

Een energiebedrijf wordt geconfronteerd met het plotseling vertrek van de public affairs manager die verantwoordelijk is voor de contacten in Den Haag. Dit juist op het moment dat enkele belangrijke investeringsprojecten in de politieke belangstelling staan.

E-Change wordt gevraagd om de functie manager Public Affairs op interim basis te vervullen zodat het bedrijf een nieuwe medewerker kan aantrekken. Het uitgebreide netwerk aan contacten binnen de departementen, de Tweede Kamer en bij stakeholder organisaties en de inhoudelijke kennis van de energiesector stelt E-Change in staat om deze functie naadloos over te nemen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het betrekken van het management en medewerkers bij de voorbereiding van en het terugkoppelen over de Haagse gesprekken. In de afronding van de opdracht draagt gestructureerde overdracht van kennis en contacten bij aan een snelle introductie van de nieuwe PA-manager.

Resultaat is een versterkt profiel van het bedrijf in de politieke arena en een scherper beeld bij management en medewerkers van de (on)mogelijkheden van Haagse besluitvorming in relatie tot voorgenomen investeringsprojecten.

Grip op media aandacht

Resultaat = versterking van de externe oriëntatie van management en medewerkers

Een energiebedrijf met een brede portfolio aan activiteiten wordt regelmatig geconfronteerd met media die onjuiste verbanden leggen en voelt zich regelmatig gedwongen om ad-hoc te reageren op acties of media-uitingen van anderen. Hierdoor bestaat de behoefte om meer grip te krijgen op reputatie en beeldvorming.

E-Change voert voor deze opdrachtgever een strategisch stakeholder onderzoek uit om de verwachtingen van stakeholders scherp te krijgen. De uitkomsten worden vertaald naar de corporate story en in nauwe samenwerking met de organisatie praktisch uitgewerkt en geimplementeerd als pro-actief issuemanagement.

Resultaat is dat de externe oriëntatie van management en medewerkers is versterkt, wat hen in staat stelt om meer samenhang in lopende en nieuwe issues aan te brengen en in het verlengde daarvan de omgeving op pro-actieve wijze te benaderen.

Spreken met één stem in Europa

Resultaat = Europesche alliantie tussen nationale brancheorganisaties

Door de liberalisering is samenwerking in de energiesector niet meer vanzelfsprekend. Nieuwe partijen doen hun intrede en concurrentie legt de nadruk op wat partijen onderscheidt in plaats van op wat hen verbindt. De energietransitie vraagt om oplossingen die geen enkele speler individueel kan bieden. Dit stelt organisaties voor uitdagingen waarin een goede balans moet worden gevonden tussen samenwerking en concurrentie om hun doelstellingen op korte en langere termijn te realiseren.

E-Change heeft een bewezen trackrecord in het opzetten en leiden van strategische samenwerkingsprojecten. Partijen met uiteenlopende belangen worden begeleid om samen hun gemeenschappelijk belang en ambitie scherp te krijgen en om dit vervolgens in de praktijk te realiseren. Ook E-Change werkt strategisch samen. Met Twynstra Gudde als partner op het gebied van ontwikkeling en toepassing van alliantiemanagement. E-Change zorgt voor optimale aansluiting van de aanpak bij de specifieke kenmerken van de energiemarkt.

Graag gaat E-Change met u na welke samenwerkingspartners u kunnen helpen bij het realiseren van uw plannen en helpt E-change actief mee aan het opbouwen van duurzame samenwerkingsrelaties.

Bouwen aan een alliantie voor energiebesparing

Resultaat = verbetering van de energieprestatie bij ruim 400.000 bestaande woningen

Energiebesparing in bestaande huizen en gebouwen levert een aanzienlijke CO2 reductie op. De vraag voor de overheid is hoe huis- en gebouweigenaren ertoe gebracht kunnen worden om te investeren in deze relatief kostbare maatregelen? Na vele jaren van subsidieregelingen met beperkt resultaat daagt de Minister het bedrijfsleven uit om mee te denken over nieuw instrumentarium.

De aanpak van E-Change richt zich hier op het ontwikkelen van een gedegen en gedragen alternatieve aanpak. Gedegen, door in nauwe samenwerking met McKinsey&Company de maatregelen en de daadwerkelijke kosten- en energiebesparing voor huiseigenaren gedetailleerd in kaart te brengen. Gedragen, door het tot stand brengen van een unieke alliantie tussen woningcorporaties, bouw- en installatiebedrijven en energiebedrijven. Hierbij gaat veel aandacht uit naar het in kaart brengen van belangen, het definiëren van het gemeenschappelijk belang en het creëren van vertrouwen. Kern van de ontwikkelde aanpak is het informeren, verleiden en ontzorgen van huis- en gebouweigenaren.

Bereikt resultaat is ondertekening van het convenant Meer met Minder; een uniek partnership tussen drie departementen en vier branche-organisaties met steun van bewonersorganisaties. Het Nationaal energiebesparingsprogramma Meer met Minder heeft inmiddels bijgedragen aan de verbetering van de energieprestatie bij ruim 400.000 bestaande woningen.

Industriële samenwerking bij recycling

Resultaat = hergebruik van 80% van materiaal afkomstig van afgedankte elektrische apparaten

Het beleid van de overheid om afvalstoffen te hergebruiken, biedt kansen voor het bedrijfsleven. Een groep bedrijven wil samen slimme recyclingconcepten ontwikkelen. In opdracht van Philips, DSM, Van Gansewinkel, AVR en een groot energiebedrijf is een projectorganisatie opgezet, gericht op het ontwerpen van een recyclingsysteem voor wit- en bruingoed (o.a. koelkasten, wasmachines, televisies en huishoudelijke apparaten).

E-Change richt zich hier op het creëren van ‘ontwikkelruimte’ waarin experts vanuit de verschillende bedrijven hun kennis willen delen en effectief kunnen samenwerken aan het eindresultaat. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de juiste condities voor precompetitieve samenwerking en bescherming van intellectueel eigendom. Om te borgen dat het recyclingconcept in de implementatiefase op voldoende maatschappelijke steun kan rekenen, wordt intensief gecommuniceerd met de beleidsverantwoordelijken bij de Rijksoverheid en met bestuurlijke vertegenwoordigers van belanghebbende (branche-)organisaties.

Het eindresultaat stelt de opdrachtgevers in staat om een leidende positie in te nemen bij de inzameling en verwerking van wit- en bruingoedapparaten tot herbruikbare grondstoffen en materialen. Meer dan 80% van materiaal afkomstig van afgedankte elektrische apparaten wordt inmiddels hergebruikt.

Stankvrije publiek private samenwerking

Resultaat = volledig geautomatiseerde procesvoering, betrokken personeel, heldere lijnen en tevreden aandeelhouders en omwonenden

Een publiek private samenwerking op gebied van composteren dreigt op een mislukking uit te lopen. De kennis ontbreekt om de relatief nieuwe technologie op grotere schaal onder de knie te krijgen. De installatie loopt grote schade op door verzuring, er zijn ruim 500 stankklachten van omwonenden en de provincie dreigt met handhaving. De relatie tussen de partners (gemeente, exploitant en bouwbedrijf) belandt op een dieptepunt, waarbij niemand nog verantwoordelijkheid neemt voor de oplossing.

De aanpak van E-Change richt zich binnen het bedrijf op het uitvoeren van een technisch verbeteringstraject en op het herijken van afspraken en zeggenschapsverhoudingen tussen de partners. Met het personeel in de fabriek worden regelmatig ‘verbeterborrels’ gehouden om te leren van ervaringen en die te vertalen naar de bedrijfsprocessen. Tevens wordt een betrokken bedrijfsleider met ‘groene vingers’ aangetrokken. Buiten het bedrijf wordt hard gewerkt aan het herstel van vertrouwen van omwonenden en de provincie door het organiseren van informatieavonden en gerichte omgevingscommunicatie.

Het eindresultaat is een stankvrij composteerbedrijf met volledig geautomatiseerde procesvoering, betrokken personeel, heldere lijnen en tevreden aandeelhouders en omwonenden.